Password
Username
logo
กิจกรรมโครงการปลูกแปลงกล้ากับธิดาแรงงาน
กิจกรรมโครงการพัฒนาทักษะชีวิตเด็กกับธิดาแรงงาน
โครงการประกวดร้องเพลงเพื่อชุมชน ห่างไกลยาเสพติด
เข้าขอบคุณ คุณนิพิฐ อรุณวงศ์ ณ อยุธยา
กิจกรรมธิดาแรงงานเข้าเยี่ยมชมโรงงานทสึจิย่า (ประเทศไทย) จ.ชลบุรี
เข้าขอบคุณท่านพลเอกอัครเดช ศศิประภา
บรรยากาศงานตัดสินธิดาแรงงาน2556
บรรยากาศงานแถลงข่าวธิดาแรงงาน2554
สาส์นจากประธานกรรมการอำนวยการจัดงาน การประกวดธิดาแรงงาน
กล่าวเปิดงานประกวดธิดาแรงงาน 2554
เปิดแถลงข่าวกิจกรรมการประกวดธิดาแรงงาน ประจำปี 2556
งานแถลงข่าวธิดาแรงงาน 2555
ชนิดข้อมูล
คำค้น
หมวดหมู่
พื้นที่